Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7661 M sociálno-výchovný pracovník - maturitná skúška

.


Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorú tvorí písomná, praktická a ústna čas. Maturitná skúška zo Slovenského jazyka a literatúry a Cudzieho jazyka pozostáva z externej a internej časti, Teoretická čas odbornej zložky maturitnej skúšky a Praktická čas odbornej zložky (ďalej PČOZ) maturitnej skúšky pozostáva iba z internej časti.


Teoretická čas odbornej zložky maturitnej skúšky

Ciežom teoretickej časti odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi - Pedagogika, Psychológia, Špeciálna pedagogika, Sociálna pedagogika, Sociálno-právna ochrana, Sociológia, Metódy sociálnej práce a výsledné hodnotenie je realizované podža vzoru príslušného pre výpočet váženého priemeru.


Praktická čas odbornej zložky maturitnej skúšky

Ciežom maturitnej skúšky v PČOZ je obhajoba vlastného projektu (komplexnej odbornej práce, spracovaného problému a i.), kde sa overuje dosiahnutá úroveň schopností žiakov, používanie a aplikovanie získaných poznatkov pri riešení praktických odborných úloh, praktické zručnosti a kompetencie, orientácia v odbornej terminológii, orientácia v informačných prameňoch a odbornej literatúre, práca so základnými normatívnymi materiálmi, samostatná organizácia a realizácia vlastného nápadu, praktické využitie vedomostí pri tvorbe, realizácii a prezentácii projektu (maturitnej témy).

Organizácia PČOZ:

Okruhy tém navrhnuté Predmetovou komisiou pedagogiky a psychológie v počte 15 sú schválené riaditežom školy. Témy sú zadané na začiatku II. polroka vo IV. ročníku a termín odovzdania prác je 4 týždne pred vykonaním maturitnej skúšky z PČOZ. Forma práce, ktorej rozsah má by 15 strán (mimo príloh) musí zodpoveda platným technickým a bibliografickým normám.
Konzultant a oponent je určený predsedom PK pedagogiky a psychológie. Konzultant priebežne zaznamenáva konzultácie so žiakom, ktoré písomne potvrdí a zapíše do Dohody o konzultáciách. Oponent vypracuje Oponentský posudok, v ktorom písomne ohodnotí úroveň práce vychádzajúc z odbornej, z jazykovej a štylistickej úrovne teoretickej a praktickej časti práce, z dodržania technických a bibliografických noriem, zo samostatnosti spracovania, z využitia v odbore.
Obhajoba práce (projektu) pokračuje v ústnej časti maturitnej skúšky pred predmetovou maturitnou komisiou, ktorú tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov v príslušnom študijnom odbore.

Pri výslednom hodnotení sa zohžadňujú kritériá:

  • odborná úroveň projektu,
  • grafická úroveň projektu,
  • vlastná obhajoba – úroveň prezentácie,
  • používanie odbornej terminológie,
  • využitie odbornej literatúry,
  • hodnotenie oponentom.Príloha č. 1 (pdf)

Príloha č. 2 (pdf)

Príloha č. 3 (pdf)


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Zásady ochrany osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu